Hankkeet ja kyselyt


Etusivu / Yrittäjälle / Hankkeet ja kyselyt

Ranuan kunta on mukana elinkeino-ohjelmaa edistävissä hankkeissa. Tällä sivulla löydät tiiviit hankekuvaukset: tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut. Hankkeet ovat tarkoitettu kaikille yritystoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville.

Tällä hetkellä toimintaa on matkailuyritysten osaamisen, kehittämisen ja maailmalla kiinnostavien investointien etsimiseen ja rahoittamiseen. Lisäksi meillä on kaksi uutta hanketta. Toinen on puhtaan kaivostoiminnan paikallinen ennakointi ja toinen hanke keskittyy maaseutuyrittäjien suoramyyntikanavien selvittämiseen.

Käynnissä olevat hankkeet

Invest In Lapland 2

Tavoitteena Invest In Lapland toimintamallin rakentaminen, jolla edistetään ulkomaisia investointeja Lapissa. Hankkeessa on mukana kolme eri sektoria; matkailu, teollisuus ja luovat alat ja toimeksiantajina on 13 Lapin kuntaa. Hanketta hallinnoi Rovaniemen Kehitys Oy ja toisena toteuttajana on Kemin Digipolis.

Sijoitusten edistäminen on luonteeltaan pitkäjänteistä työtä ja vaatii pitkäjänteistä resursointia. Hankkeen aikana tiivistetään yhteistyötä em. kuntien ja Invest in Finlandin kanssa ja yksi Invest in Finlandin uusista painopistealueista onkin yhteistyön lisääminen eri alueiden kanssa. Kotimainen rahoitus on karkaamassa Suomesta, tämä korostaa edelleen sitä että toiminnan pitää kansainvälistyä entisestään.

Invest In Lapland -hankkeen tuloksena saadaan aikaiseksi toteutuneita investointeja, lisäksi useita neuvotteluita investointien toteutumiseksi on parasta aikaa menossa. Sijoitusmarkkinat on saatu kiinnostumaan pohjoisen kohteista ja neuvotteluita täytyy edelleen viedä eteenpäin. Tämän tehtävän tekemiseen tarvitaan toimija, Invest In Lapland II hanke vastaa tähän tarpeeseen.
Lisätietoja:  Jaakko Pöykkö, Investointiasiantuntija, Rovaniemen Kehitys Oy
jaakko.poykko@investinlapland.fi, puhelin 050 564 9570
Hannu Jauhiainen, Investment Advisor, Kemin Digipolis Oy
hannu.jauhiainen@investinlapland.fi telephone +358 50 413 3149

VOIMAANTUVAT KYLÄT
Ympäristönhoidon suunnittelulla uusia elinkeinoja ja yhteisöllisyyttä. Maaseutuyrittäjyydessä ja kyläyhteisössä on imua. Maaseutubarometri osoittaa, että suomalaiset kokevat maaseudun kylät hyvinä toimintaympäristöinä innovatiiviselle yrittäjyydelle ja paikkoina, joissa on hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia. Luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen vahvistavat kylien elinkeinorakennetta ja vetovoimaa. Tässä hankkeessa hyödynnetään trendejä, esim. kuluttajien kasvavaa kiinnostusta hyvinvointi- ja elämyspalveluihin, maaseutuasumiseen ja -yrittäjyyteen. 
Lapin kylien asukkaita innostetaan visioimaan kyliensä tulevaisuutta ja kehittämään niiden toiminta- ja asuinympäristöjä palvelemaan uusia elinkeinoja, esim. agrometsätaloutta, joka tuottaa raaka-aineita luonnontuotealalle ja paikallisenergian tuotantoon sekä palveluympäristöjä hyvinvointimatkailulle ja Green Care -palveluille. Tällä tavoin halutaan monipuolistaa lappilaisten kylien elinkeinorakennetta. 

Kylien asukkaat ja yrittäjät, luonnonvara-alan tutkijat, yritys-, maisema- ja kulttuuriympäristöasian 
Lisätietoja: Rauno Kuha 
projektipäällikkö, LUKE
rauno.kuha@luke.fi, puh. 040 4814740

LuoLi – Luonnosta liiketoiminnaksi -hanke

LAO:n LuoLi -yhteistyöhankkeen tavoitteena on mm. luonnon raaka-aineisiin liittyvien yritysryhmähankkeiden käynnistäminen. Ranualle liittyviä yritysryhmähankkeita lähetään kokoamaan ja käynnistämään esim. hillakoulun ja keruuverkostojen työpajojen kautta. 

LuoLi –Luonnosta liiketoiminnaksi -hanke auttaa luonnontuotealan yrityksiä kohti tuottavaa liiketoimintaa ja vahvistaa luonnontuotealan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen avulla kartoitetaan koko luonnontuoteketjun toimintaa keruusta ja viljelystä jalostukseen ja tuotteiden hyödyntämiseen ravinnossa, hyvinvointituotteissa, matkailussa ja sisustamisessa tavoitteena saada toimivat tuotantoketjut sekä parempi jalostusaste Lapin luonnon raaka-aineille. Hankkeen aikana järjestetään useita työpajoja, joiden avulla kartoitetaan yritysten kehittymisen haasteita ja pyritään käynnistämään yritysryhmähankkeita, jotka vastaavat näihin haasteisiin. 

LuoLi-hanke on Itä-Lapin kuntayhtymän (Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski), Sodankylän kunnan ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin ammattiopiston yhteistyöhanke. Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä em. kunnat ja Rovaniemen kky. Tuen on myöntänyt Lapin ELY-keskus. Hankkeen budjetti on 241 285€ ja toiminta-aika 1.8.2016 – 31.7.2017. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Leila Junttila ja projektisuunnittelijoina Aini Ojala ja Rauni Korva-Hyötylä. Lisätietoa hankkeesta oheisista linkeistä. 

Lisätietoa: Aini Ojala
Lehtori / Projektisuunnittelija
LuoLi – Luonnosta liiketoiminnaksi -hanke
Lapin ammattiopisto, Porokadun yksikkö
Porokatu 35
96400 Rovaniemi
p. +358 40 547 5012, 020 798 4348
etunimi.sukunimi@lao.fi
www.lao.fi
 

Tulossa olevat hankkeet

Maaseudun suoramyyntiasiakkaat ja -kanavat 

Hankkeen taustalla on opinnäytetyö Ranuan maaseudun uusi kuva. Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelevan agrologiopiskelija Sofia Romppainen on toteuttanut harjoittelujakson yhteistyössä ProAgria Lappi ry:n älykäs maaseutuverkoston ja Ranuan kunnan kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin haastattelemalla maaseutuyrittäjiä. Tämän työn yhteenvetona oli yrittäjien osaaminen ja halu saada tuotteet laajemmin kuluttajille, muodostaa verkostoja ja saada maaseudun kehittämistä eteenpäin. 

Maaseutuyrittäjyyden tarpeisiin on laadittu hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa suoramyyntiasiakkuuksia ja löytää suoramyyntikanavat. Hankkeen aikana tutustutaan eri suoramyyntikanaviin ja vertaillaan niiden sopivuutta maaseutuyrittäjille. Hankkeen tuloksena on maaseudulla oleville toimijoille sopivan myyntikanavan valinta ja pilotointi. Tuloksena rakentuu myös yrittäjien suoramyyntiverkosto. Hankehakemus on lähetetty Lapin Liittoon, vastausta odotetaan syksyn 2016 aikana. Hankkeen kesto on yhden vuoden.

Riikka Tuomivaara, kehittämispäällikkö