Etusivu / Rakennusvalvonta ja -luvat / Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupa

Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennustarkastaja tekee rakennuslupapäätökset enintään 600 m2 tai kaksi huoneistoa käsittäviä asuinrakennuksia ja sitä pienempiä rakennuksia koskevista hakemuksista. Suurempia rakennuksia koskevat lupahakemukset käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa.

Kaikki rakentaminen vaatii rakennusluvan, toimenpideluvan tai vähintäänkin kirjallisen ilmoituksen. Ilmoituksen ja toimenpideluvan tarve vaihtelee kaavoitetun ja kaavoittamattoman aluiden välillä ja se on määritelty kunnan rakennusjärjestyksessä.

Tarkempaa tietoa luvan tarpeesta saat kysymällä suoraan rakennustarkastajalta. Voit myös tutustua kunnan rakennusjärjestykseen.

Ranuan kunnan alueella on useita kaavoitettuja alueita, jotka ohjaavat alueiden rakentamista.

Kaavoittamattomalle ranta- alueelle uudelle rakennuspaikalle rakentaminen edellytttää pääsääntöisesti poikkeamispäätöksen. Poikkeamispäätöksen hakemisesta saa ohjeita rakennusvalvonnasta.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Hae rakennuslupaa rakennusvalvonnasta kirjallisesti. Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Anna lupa-asiakirjojen laatiminen ja niiden täydentäminen pääsuunnittelijan tehtäväksi. Näin suunnitelmissa mahdollisesti olevat puutteet tulevat pääsuunnittelijan tietoon. Suunnittelun alussa pääsuunnittelija hankkii kaikki tarvittavat lähtötiedot.

Naapurikuuleminen

Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Rakennustarkastaja on paikalla toimistolla pääsääntöisesti maanantaisin. Muina päivänä paikalla toimistolla vain satunnaisesti. Maanantait ovat varattuja toimistossa asioiville. Katselmukset suoritetaan muina päivinä ja ne varataan suoraan rakennustarkastajalta.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
///////MONICAN video Näin haet rakennuslupaa