Etusivu / Rakennusvalvonta ja -luvat / Rakennusvalvonnan ohjeet ja lomakkeet

Rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely

Lomakkeet löytyvät Ranuan kunnan tekniseltä osastolta (Keskustie 34) tai ne voi tulostaa alta ohjesivujen yhteydestä.  Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan maksut, sekä muut ohjeet löytyvät sivun lopusta.

Hakemuslomake

Täytetään jokaisesta rakennuksesta/toimenpiteestä  ja allekirjoitetaan.  Mikäli samalle rakennuspaikalle haetaan samalla hakemuksella useampi rakennus, voidaan tiedot antaa yhdellä lomakkeella.  Jokaisesta rakennuksesta on kuitenkin täytettävä omat rh1 lomakkeet.  Hakemuslomakkeella oltava myös pääsuunnittelijan tiedot ja hänen allekirjoituksensa. ( Pääsuunnittelijaa ei tarvita toimenpideilmoituksessa )

Lupahakemuksella haetaan rakennuslupaa, toimenpidelupaa, maisematyölupaa, purkamislupaa, sekä tehdään toimenpideilmoitus. Rakennuksen purkuluvan tai purkuilmoituksen yhteydessä täytetään RK9 lomake.

Tulostettava hakemuslomake

Tulostettava Rh1 lomake

RK9, ilmoitus rakennuksen poistumasta

Tulostettava vastaava työnjohtaja lomake

Tulostettava naapurin kuuleminen lomake

Rakennuspaikan hallintaoikeuden selvittäminen
Lainhuutotodistus/jäljennös kauppa- tai lahjakirjasta, vuokra- tai hallintasopimuksesta. Mikäli rakennuspaikalla on useampi omistaja niin asiakirja, josta näkyvät osakkaat ja valtakirja tai suostumus muilta osakkailta. 
Tonttikartta tai virallinen karttaote
1:10000, johon rakennuspaikka on merkitty sijainnin selvittämiseksi.
Rakennushankeilmoitus

Tilastotiedot väestörekisterikeskukselle. RH 1 lomake ja RH 2 lomake jos rakennetaan useampia huoneistoja, tai huoneistotietoihin tulee muutoksia. Rh lomakkeet täytettävä huolellisesti ja myös HENKILÖTUNNUKSET on ilmoitettava kokonaisuudessaan.

Tulostettava Rh1 lomake

Tulostettava Rh2 lomake

Selvitys
naapureiden kuulemisesta, tai pyyntö kuulla viran puolesta maksua vastaan.
Pääsuunnittelija
Hankkeen vaatimustasoon nähden riittävän pätevä suunnittelija. Hakemukseen merkitään pääsuunnittelija, jonka tehtävä on sovittaa yhteen kaikki erityissuunnittelijoiden suunnitelmat. Pääsuunnittelija tarkastaa hakemuksen sisällön ja hakemuksessa tulee olla pääsuunnittelijan suostumus tehtävään.
Pääpiirustukset
Pohjat, julkisivut, leikkaus 1:50 tai 1:100 + hormi- piirros 1:20 ja  Asemapiirros 1:200 tai 1:500.
Energiatodistus ja E- luvun laskenta
Koskee lämpimiä rakennuksia.
Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista:

Esimerkiksi aiemmin harjoitettu toiminta, jätteet, likaamiset, puhdistukset, maaperän laatu, kantavuus, routivuus, pohjavesi, radon, perustamistapa ja -taso, tulvakorkeus, viemärien padotuskorkeus, pintavesien johtaminen, perustusten kuivatus.

Merkitään leikkaus- ja asemapiirustukseen tai tehdään erillinen selvitys.

Jätevesien käsittelysuunnitelmat
Jätevesien käsittelysuunnitelmat, käsittelyjärjestelmän rakentaminen tai vanhan uusiminen on luvanvarainen.
Vastaavan- ja erityisalojen työnjohtaja
Vastaavan- ja erityisalojen työnjohtajan hakemus yhtenä kappaleena.
Käsittelyaika
Käsittelyaika rakennustarkastajan osalta keskimäärin neljä työviikkoa, silloin kun lupapaperit ovat kunnossa. Puutteelliset hakemukset viivästyttävät käsittelyä.
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta ratkaisee suurempien kohteitten luvat, käsittelyaika on pitempi ja on sidoksissa lautakunnan kokouksien aikatauluihin.
Aloitusoikeus
Lupaviranomainen voi antaa luvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.  Hakemuslomakkeelle tulee raksittaa ao. kohta hakemuksesta.  Kunnan tilille maksetaan vakuussumma (väh. 10% hankkeen kustannuksista) niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa. Tarkemmat menettelyohjeet rakennustarkastajalta. Vakuus palautetaan kun lupa on saanut lainvoimainen.
Poikkeaminen määräyksistä

Jos alueella on rakennuskielto tai hanke on kaavan vastainen tai jos kaavoittamattomalla alueella on suunnittelutarve, edellyttää hanke poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Hakemus jätetään rakennustarkastajalle, joka antaa asiasta lausunnon kunnanhallitukselle, joka tekee asiasta ratkaisun. Vähäinen poikkeaminen (MRL 175 §) ratkaistaan luvan yhteydessä.

Tulostettava poikkeamis hakemuslomake

Lupamaksut
Peritään lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti sisältäen päätöksessä määrättyjen tarkastusten suorittamisen ja työnjohtajien hyväksymisen.
ERIKOISPIIRUSTUKSET/POHJATUTKIMUS
Lupapäätöksessä määrätään erikoispiirustusten (rakennepiirustukset, pohjatutkimus, veden- hankinta ja jätevesien käsittely) esittämisestä rakennustarkastajalle. 
Katselmukset ja mahdollinen aloituskokous

Katselmukset ja mahdollinen aloituskokous määrätään lupapäätöksessä. 

1. Aloituskokouksen pitää rakennustarkastaja ja siinä tulee olla läsnä hankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustaja, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja hankkeen vaativuuden mukaan rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija sekä paloviranomainen. Pieniin kohteisiin, aloituskokousta ei määrätä.
2. Rakennuspaikan merkitseminen tilataan rakennustarkastajalta
3. Muut päätöksessä määrätyt viranomaistarkastuset tilataan rakennustarkastajalta.
4. Vastaava työnjohtaja valvoo rakennustyön suorittamista hyvien rakennustapojen, suunnitelmien ja määräysten mukaiseksi. Hän suorittaa omat tarkastuksena ja merkitsee ne rakennuslupapäätöksen mukana tulevaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan.  Rakennustyön tarkastusasiakirja  luovutetaan rakennustarkastajalle lopputarkastuksen yhteydessä. 

Rakennusvalvonnan taksat ja Ranuan kunnan rakennusjärjestys
Muut lomakkeet ja ohjeet

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä tulee jokaisella kiinteistöllä olla täytettynä.  Selvitys säilytetään kotona eikä sitä lähetetä rakennusvalvontaan.  Selvitys ei ole uuden jätevesijärjestelmän suunnitteluasiakirja vaan uuteen jätevesijärjestelmään suunnitelmat ja asiakirjat laatii pätevä suunnittelija.

Tulostettava selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä -lomake

Pelastuslaitoksen ohje pientalorakentajille

Tulostettava jätevesijärjestelmän rakentamisen tarkastusasiakirja

Tulostettava luvan jatkoaika -asiakirja