Etusivu / Tietosuoja, saavutettavuus

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja kansallinen tietosuojalaki (1050/2018) ohjaavat henkilötietojen käsittelyä Suomessa. Tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda henkilötietojen käsittelyyn läpinäkyvyyttä. Tietosuoja on jokaisen perustuslaillisen oikeuden - yksityisyyden - kunnioittamista ja suojaamista.

Peruste henkilötietojen käsittelylle

Ranuan kunnan palveluiden tuottaminen perustuu pääosin lakisääteiseen velvoitteeseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Näissä tilanteissa ei tarvita erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Osassa palveluista henkilötiedot kerätään kuitenkin rekisteröidyn suostumukseen perustuen. Tällöin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn olemalla yhteydessä tietosuojaselosteessa mainittuun rekisterin yhdyshenkilöön.

Tietosuoja Ranuan kunnan palveluissa

Henkilötietoja käsitellään Ranuan kunnan palveluissa ainoastaan tarpeen mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja rekisteröidyn käyttämiin palveluihin perustuen. Kunnan palveluissa henkilötiedot on suojattu tietoturvan edellyttämien määräysten mukaisesti ja niitä luovutetaan eteenpäin ainoastaan lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.
Ranuan kunnan tiedonhallintasuunnitelma ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistukset ohjaavat tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä. Lisäksi henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti henkilötietojen oikeaan ja turvalliseen käsittelytapaan ja henkilötietojen käsittelyä valvotaan. Rekistereihin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksin ja niitä on mahdollista käsitellä vain työtehtävien sallimassa laajuudessa. Jokainen kunnan tietojärjestelmien käyttäjä myös hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen allekirjoituksellaan.

Tietosuojavastaavan yhteys

Tietosuojavastaava 
Jaana Koukkula

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ranua.fi
Puhelin: 040 679 1411 
Kirjeposti: 
Ranuan kunta
Keskustie 34, 97700 Ranua 

Tietosuojaselosteet

Ranuan kunnan henkilörekistereistä laaditut tietosuojaselosteet löytyy alla olevasta linkistä. Tietosuojaselosteita päivitetään parhaillaan.

Tietosuojaselosteet

Lisätietoa tietosuojasta löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetus antaa rekisteröidylle oikeuksia hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyen. Henkilötietojen käsittelyperusteella on vaikutusta rekisteröidyn oikeuksien soveltamiseen. Oikeuksiin voi tutustua alla olevista linkeistä ja oikeudet on avattu myös tietosuojaselosteilla.

Tietojen tarkastusoikeus Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (artikla 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)
Oikeus tietojen poistamiseen (”Oikeus tulla unohdetuksi”, artikla 17)
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)
Vastustamisoikeus (artikla 21)
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)

________________________________________

Oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Oikaisu- ja tietopyyntölomakkeet löytyvät oheisista linkeistä ja sivun oikeasta reunasta.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake Tällä lomakkeella voit pyytää Ranuan kunnalta omien tai huollettavasi/edunvalvottavasi henkilön rekisteritietojen tarkastusta tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti. 

Rekisteritietojen oikaisu- täydennys ja käytön rajoituspyyntölomake Tällä lomakkeella voit pyytää Ranuan kunnalta omien tai huollettavasi/edunvalvottavasi henkilön rekisteritietojen oikaisua ja/tai täydennystä tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Oikeuksiin liittyvät pyyntölomakkeet toimitetaan Ranuan kunnanvirastoon. Terveydenhuollon pyyntölomakkeet toimitetaan Hyvinvointikeskukseen.  Henkilöllisyys ja mahdollinen valtuutus tarkastetaan pyynnön ja tietojen luovuttamisen yhteydessä. Pyydetyt tiedot noudetaan Ranuan kunnanvirastolta tai Hyvinvointikeskuksesta tai tietojen pyytäjä voi tutustua tietoihin siellä. Tiedot voidaan toimittaa pyynnön esittäjälle myös kirjattuna kirjeenä. 

Ranuan kunnanvirasto
Keskustie 34, 97700 Ranua
Avoinna ma-pe klo 9-11 ja klo 12-15 

Ranuan Hyvinvointikeskus
Sairaalatie 4 A, 97700 Ranua
Avoinna ma-pe klo 8-16

Ranuan kunta toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Ranuan kunta ilmoittaa pyynnön esittäjälle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. 

Jos Ranuan kunta ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, se ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kertoo mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on oikeus saada Ranuan kunnalta vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Ranuan kunta toimittaa pyynnöstä jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, Ranuan kunta voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Ranuan kunta voi joko
a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai
b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.
Näissä tapauksissa Ranuan kunnan on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Rekisteritietojen oikaisu-täydennys ja käytön rajoituspyyntö
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa kunnalle lähetetyt yhteydenotot, asiakirjat, tietopyynnöt, palautteet sähköpostitse ja puhelimella.

Kaikki tiedot
Puh. +358 40 7091445