Palvelun asiointikanavat

Liittyvät palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja tarkoitus

Tämä on tiedonhallintalain mukainen kuvaus Ranuan kunnan toimialojen hallinnoimista tietovarannoista, tietojen käyttötarkoituksesta ja asiarekisteristä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on toteuttaa julkisuusperiaatetta, lisätä hallinnon avoimuutta ja helpottaa asiakasta tietopyynnön tekemisessä. Kuvauksen avulla tietopyynnön tekijä voi yksilöidä tarvitsemansa tiedot, jolloin pystymme toimittamaan tiedot kattavasti ja nopeasti.

Ohjeita tietopyynnön tekemiseen

Viranomaisen toiminnassa syntyneet asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä jonkin lain perusteella ole määrätty salassa pidettäväksi. Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Kuntalainen saa kirjaamosta nähtäväksi henkilökohtaisesti itseään koskevaa tietoa, vaikka se olisi laissa säädetty yleisöltä salassa pidettäväksi.

Jotta asiakirja tai tieto sen sisällöstä voidaan antaa, on asiakirja yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa tai tietoa pyyntö koskee. Pyyntö on tehtävä mahdollisimman selkeästi ja riittävän yksiselitteisesti. Pyyntö on yksilöity riittävästi, kun viranomainen voi sen perusteella selvittää, mitä asiakirjaa tai tietoa pyyntö koskee.

Asiakirjan hakutekijöinä voi käyttää esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta, kiinteistötunnusta tai asianumeroa (diaarinumeroa).

Tietopyyntöjen käsittelyn aikarajat ja maksut

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Asiakirjan tyypistä riippuen kunta voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko paperisina, sähköisinä tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Viranomaistoiminnan asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Lisäksi jokaisella on oikeus saada itseään koskevaa tietoa, vaikka se olisi laissa määrätty yleisöltä salassapidettäväksi.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621