Palvelun asiointikanavat

Liittyvät palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Viranomaistoimintaa koskevia julkisia asiakirjoja voit pyytää nähtäväksi kirjaamosta sähköpostitse, puhelimella, kirjeellä tai käydä itse paikan päällä kunnanvirastossa. Kuntalainen saa kirjaamosta nähtäväksi henkilökohtaisesti itseään koskevaa tietoa, vaikka se olisi laissa määritelty yleisöltä salassapidettäväksi.

Kirjaamo vastaa myös arkistossa olevaan aineistoon kohdistuvasta tietopalvelusta. Arkisto palvelee kunnan henkilökunnan lisäksi opiskelijoita, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Viranomaistoiminnan asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Lisäksi jokaisella on oikeus saada itseään koskevaa tietoa, vaikka se olisi laissa määrätty yleisöltä salassapidettäväksi.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621