Palvelun asiointikanavat

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

Kouluissa koulunkäyntiavustajat/koulunkäynnin ohjaajat toimivat pääsääntöisesti luokka-avustajina/ohjaajina. Mikäli oppilaalla on henkilökohtaisen avustajan tarve, hänelle järjestetään henkilökohtainen avustaja tarpeen mukaan. Henkilökohtaisen avustajan tarpeesta tulee olla asiantuntijalausunto.

Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista opetuspalveluista ja erityisistä apuvälineistä. Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Jos perusopetuksessa olevalla lapsellasi on mahdollinen avustajan tarve, ota yhteyttä lapsen luokanopettajaan.

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628