Palvelun asiointikanavat

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolelle:

  1. päivittäisissä toimissa
  2. työssä ja opiskelussa
  3. harrastuksissa
  4. yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai
  5. sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan em. toimia suorittaessaan. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen lain tarkoittamista toiminnoista. Palveluntarpeen ja laajuuden arvioi sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä.

Ranuan kunnan henkilökohtainen apu on järjestetty pääsääntöisesti niin, että asiakas itse toimii avustajalle työnantajana. Henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvat kustannukset korvataan.