Palvelun asiointikanavat

Liittyvät palvelut

Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelujen, kotisairaanhoidon ja tukipalvelujen muodostamaa kokonaisuutta.

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotisairaanhoito on kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kotona asuminen. Tukipalveluina järjestetään ateria-, kylvetys-, pyykki-, turvapuhelinpalvelut. Asiakkaalle laaditaan kotona asumista tukeva yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa sovitaan tarpeellisista palveluista ja tukitoimista.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoidon asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnilla. Asiakas voi olla yhteydessä ikäihmisten palveluneuvontaan.

Asiakkaan maksut määräytyvät tulojen perusteella sekä lautakunnan vahvistamien asiakasmaksujen mukaan.

Kotihoitoon kuuluvat kotiin annettavat palvelut ja kotisairaanhoito. Kotiin annettaviin palveluihin kuuluvat hoiva ja huolenpito, asiakkaan tukeminen arjessa suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota asiakas saa tilapäisesti kotonaan sairautensa hoitamiseksi. Kotihoitoa voi tarvittaessa saada kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat esimerkiksi tarvittavan hoidon määrä sekä asiakkaan tulot ja mahdollinen sotainvaliditeetti.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326