Palvelun asiointikanavat

Liittyvät palvelut

Kotipalvelu

Kotipalvelu on henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa, johon kuuluu lääkehoito, ravinnonsaannin turvaaminen, perushygienian ylläpito ja henkilökohtainen turvallisuus sekä sosiaalisia suhteita ja kuntoutumista tukevia toimintoja.

Asiakkaan tarpeen mukaan kotipalvelut voidaan myöntää tilapäisenä tai säännöllisenä kotipalveluna.

Säännöllinen kotipalvelu perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Maksut määräytyvät palvelujen käyntikertojen ja tuntien määrän sekä asiakkaan bruttotulojen mukaan.

  • Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301