Palvelun asiointikanavat

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kouluterveydenhuolto auttaa koululaista ja hänen perhettään kaikissa koululaisen terveyttä ja hyvinvointia koskevissa kysymyksissä. Kun aloitat peruskoulun, kuulut kouluterveydenhuollon palveluiden piiriin. Jokaisella oppilaalla on nimettynä oma kouluterveydenhoitaja. Kouluterveydenhoitajasi tekee tarvittaessa yhteistyötä koulun oppilashuoltohenkilöstön ja muiden tahojen kanssa.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Osa terveystarkastuksista on laajoja, jolloin perheesi kutsutaan mukaan vastaanotolle ja tapaatte myös koululääkärin. Voit mennä kouluterveydenhoitajasi luokse keskustelemaan mieltäsi painavista asioista ilman ajanvarausta tai varaamalla ajan Wilma-viestillä tai puhelimitse. Kouluterveydenhoitajat työskentelevät kouluilla virka-aikana. Kaikilla kouluilla kouluterveydenhoitaja ei ole joka päivä paikalla.

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326