Kuljetuspalvelut vaikeavammaisille henkilöille

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluja järjestetään vammaispalvelulain nojalla henkilöille, joilla on pitkäaikaisesti liikkumisen vaikeuksia, eivätkä he vamman tai sairauden takia kykene käyttämään joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti. Kuljetuspalveluihin voidaan tarvittaessa myöntää saattajaoikeus, jolloin kuljetuspalveluasiakkaalla saa olla mukana oma saattaja maksutta kuljetuspalvelumatkoilla.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella.

Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon lausunto, josta ilmenee henkilön vamma tai sairaus, sekä miten vamma tai sairaus vaikeuttaa henkilön liikkumista ja julkisten liikennevälineiden käyttämistä.

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalveluasiakas maksaa kuljetuspalvelumatkasta julkisen taksan mukaisen omavastuun. Mikäli kuljetuspalveluun liittyy saattajaoikeus, saattaja kulkee maksutta kuljetuspalvelumatkoilla.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759