Palvelun asiointikanavat

Liittyvät palvelut

Kuulutukset ja ilmoitukset

Viralliset kuulutukset ja ilmoitukset voit lukea kunnan verkkosivuilta. Lisäksi paikallislehti Kuriirissa julkaistaan kunnan ilmoituksia.

Tietoa päätöksenteosta saat myös verkkosivuilla julkaistavista esityslistoista ja pöytäkirjoista.

Kunnan viestinnästä vastaa keskushallinto.

Kriisiviestintä löytyy kunnan verkkosivuilta.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Käytä ensisijaisesti Ranuan kunnan verkkosivuja.

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Kuntalaki 410/2015 29 §: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410#Pidp447470416
Kuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410