Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalvelujen vastaanotolta voit saada psyykkistä tukea ja apua. Kunta tuottaa mielenterveyspalveluja nuorille ja aikuisille. Avopalvelut koostuvat pääosin käynneistä sairaanhoitajien vastaanotolla ja psykiatrien vastaanotoista.

Asiakkaat voivat varata ajan suoraan psykiatriselle sairaanhoitajalle, erillistä lähetettä ei tarvita. Sairaanhoitajat ja psykologi ohjaavat tarvittaessa psykiatrin vastaanotolle.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaaksi voit tulla ottamalla yhteyttä itse tai lähetteellä. Voit ottaa yhteyttä myös omaisena, jos sinulla on huoli läheisesti psyykkisestä hyvinvoinnista.

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut tarkoittavat mielenterveyshäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Palveluihin kuuluvat myös niitä tarvitsevan henkilön ohjaus, neuvonta ja psykososiaalinen tuki. Mielenterveyspalveluja tarjotaan sosiaalihuollossa, perusterveydenhuollossa. esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksissa, sekä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa avohoitona tai sairaalahoitona.

Mielenterveyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326