Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Kunta myöntää omaishoidontukea talousarvion mukaisen määrärahan rajoissa.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidontukea haetaan kirjallisesti, hakemukset käsitellään SAS- moniammatillisessa työryhmässä.

Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset( 3 §)

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos

  1. Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
  2. Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
  3. Omaishoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.
  4. Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää.
  5. Hoidettavan koti on terveydellisistä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.
  6. Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.