Palvelun asiointikanavat

Osa-aikainen erityisopetus

Huoltajille tiedotetaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä yleisesti. Yksittäisen oppilaan tuen järjestämisestä sen eri vaiheissa tiedotetaan ja tarvittaessa keskustellaan tarkemmin huoltajien kanssa. Oppilaat ohjautuvat osa-aikaiseen erityisopetukseen seulontojen sekä luokan/aineenopettajan havaitsemien oppimisen ongelmien vuoksi tai huolen noustessa esiin oppilashuollon palaverissa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan Ranuan perusopetuksessa samanaikaisopetuksena, pienryhmissä tai yksilöopetuksena oppilaan yksilöllinen tarve huomioiden.

Kunnassa on vakituisena kaksi erityisluokanopettajan virkaa ja neljä erityisopettajan virkaa. Lisäksi on yksi määräaikainen erityisopettajan virka.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Osa-aikainen erityisopetus on kaikkien oppilaiden saatavilla.

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628