Palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään henkilöille, joka ei voi asua omassa kodissaan itsenäisesti. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen palvelupäätöksen tekee viranhaltija tai SAS -työryhmä.

Asiakkaalle tehdään ensin palvelutarpeen arviointi.

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilöille, joiden

  • toimintakyky on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi
  • hoidon ja huolenpidon tarve on toimintakyvyn alenemisen johdosta kohonnut.

Yhteisöllisessä asumisessa asiakas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asiakas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Hän voi kalustaa asuntonsa itse.

Yhteisöllistä asumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat. Se lasketaan avohoidoksi.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380