Palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään henkilöille, joka ei voi asua omassa kodissaan itsenäisesti. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen palvelupäätöksen tekee viranhaltija tai SAS -työryhmä.

Asiakkaalle tehdään ensin palvelutarpeen arviointi.

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380