Palvelun asiointikanavat

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu Ranuan kunnassa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnointi ja kokonaisvastuu on Ranuan kunnan sivistystoimella. Toimintaa organisoivat koulujen rehtorit ja opetustoimen alaisuudessa aamu- ja iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet

- Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen

- Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen

- Eettisen kasvun tukeminen

- Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen

Toiminta sisältää mm. askartelua, leikkiä, liikuntaa, ulkoilua, käden taitoja ja omaehtoista toimintaa. Lapsi voi tehdä ip- toiminnassa läksyt, mikäli huoltajien, opettajan ja ohjaajan kesken on asiasta sovittu. Lapsille tarjotaan toiminnan aikana välipala. Toiminnassa tapahtuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan vuosittain kevätlukukauden aikana. Toiminnasta vastaava ohjaaja lähettää ohjeet hakemisesta esioppilaiden sekä 1. luokkien oppilaiden ja erityisen tuen päätöksen saaneiden vanhemmille.

Aamupäivätoiminta alkaa klo 6.45 jatkuen koulun alkamiseen saakka.

Iltapäivätoiminta alkaa koulun päättymisestä klo. 12.20, jatkuen klo 17.00 saakka.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toimintamaksut vahvistetaan vuosittain.

Toimintamaksuun sisältyy ohjattu toiminta, askartelu- ym. materiaali, välipala, mahdolliset toiminta-aikana tehtävät retket, sekä lasten tapaturmavakuutus. Toimintaan osallistumisesta ei peritä muita maksuja.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7:n ja 17:n välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestävät kunta ja hyvinvointialue yhdyspintayhteistyönä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628