Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta

Työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palveluun ohjautuminen tapahtuu sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan tai työllistämisyksikön yksilövalmentajan kautta. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelutarpeen arvioimiseksi työntekijä kokoaa tarvittavan verkoston.

  • Tausta ja lainsäädäntö

Työtoiminta ylläpitää ja edistää toimintakykyä ja osallistumista. Kunnan järjestämä työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden, kuntoutumistarpeen tai muun syyn takia ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön. Työtoiminnan osallistujat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla niin sanottuna avotyötoimintana.

Työtoiminta on kokonaiskuntoutusta, jossa jokainen osallistuja tekee voimiensa ja kykyjensä mukaista työtä. Työtoiminnasta tehdään suunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Työtoiminta on osa-aikaista, ja siihen voi osallistua pitkäaikaisesti. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Työpäivän aikana tarjoiltava ateria ja työmatkat voivat olla maksullisia.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20141301
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519