Vammaisten kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on ohjausta ja neuvontaa sairaudesta tai vammasta aiheutuvien psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen ongelmien selvittämistä.

Työ sisältää myös konkreettisia toimia kuntoutujan rakenteellisten esteiden poistamiseksi siten, että turvataan kuntoutumisprosessin tarkoituksenmukaisuus ja eteneminen sekä lisätään pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen henkilön mahdollisuuksia mahdollisimman itsenäisen elämän hallintaan.

Keskeistä on pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön ja hänen lähipiirinsä arjen sujuminen.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea kuntoutusohjausta sosiaaliohjaajalta.

Kuntoutusohjauksessa ohjaaja arvioi kuntoutujan toimintakykyä, selviytymistä ja elämänhallintaa kuntoutujan omassa arjessa ja elinympäristössä. Kuntoutusohjaaja selvittää arvioinnin avulla, millaista kuntoutusta ja millaisia palveluja kuntoutuja tarvitsee. Kuntoutusohjauksessa voidaan myös auttaa kuntoutujaa siirtymään työelämään esimerkiksi työnohjauksen avulla.

Kuntoutuja saa tarvittaessa tietoa siitä, mitä etuuksia hän voisi saada sekä apua niiden hakemiseen. Lisäksi kuntoutuja saa sairauteensa tai vammaansa liittyvää käytännön tietoa sekä opastusta tarvittavien apuvälineiden käyttöön. Kuntoutusohjaaja tukee ja auttaa kuntoutujaa myös esimerkiksi muiden tahojen kanssa käytävissä palavereissa ja kuntoutuksen suunnittelussa.

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntoutus tukee kuntoutujan selviytymistä arjessa. Tavoitteena on, että kuntoutujan arki on sujuvaa ja että hän pystyy elämään mielekästä elämää.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380