Vedenjakelualueen riskinarvioinnin hyväksyminen

Talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan riskinarviointi on tehtävä toiminnan harjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. Riskiarviointi on hyväksytettävä kunnan terveydensuojeluviranomaisella.

Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin alueella riskiarviointihakemuksen käsittelee Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

On hyvä ottaa yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon ennen hakemuksen tekemistä.

Tee Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion tai Kolarin alueen vedenjakelualueen riskiarvioinnin hyväksymisestä kirjallinen hakemus Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon hakemuslomakkeella. Lomakkeessa on täyttöohjeet, joista näet ilmoitukseen tarvittavat tiedot, liitettävät pakolliset liitteet sekä lomakkeen palautusosoitteet.

Jotta riskinarviointi on hyväksyttävissä, se pitää olla tehty WSP-periaatteen mukaisesti, ja sen pitää kattaa koko talousveden tuotantoketju (raakavesi, raakaveden muodostumisalue tai valuma-alue, vedenottamot, vedenkäsittely, vedenjakeluverkosto ja veden varastointi).

Riskinarvioinnin hyväksymistä varten talousvettä toimittavan laitoksen on esitettävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vähintään:

1) riskinarvioinnissa ja riskienhallinnassa käytetty menetelmä;

2) selvitys, miten vedenottamon suoja-aluemääräykset, pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja raakaveden lähteenä käytettävien vesimuodostumien ominaispiirteiden ja tilan seurannan tulokset on otettu huomioon riskinarvioinnissa;

3) riskinarviointiin ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn osallistuneen työryhmän kokoonpano;

4) luettelo tunnistetuista riskeistä, joista voi aiheutua vedenjakelualueella jaettavan talousveden saastumista;

5) luettelo laitoksen käytössä olevista riskienhallintatoimenpiteistä riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi;

6) seurantaohjelma riskienhallintatoimenpiteiden toimivuuden varmistamiseksi;

7) tarvittaessa toimenpideohjelma uusien riskinhallintatoimenpiteiden käyttöönottamiseksi;

8) yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista vedenkäyttäjien tiedottamista varten.

Hakemuksen käsittelystä peritään Rovaniemen ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#P7a
Terveydensuojelulaki (763/94): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763#L5P20