Ylimääräisten vaatekustannusten korvaaminen vammaisille henkilöille

Vammaisille henkilöille voidaan myöntää korvausta ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Taloudellista tukea vammaisten ylimääräisiin vaatetuskustannuksiin haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella. Tukitoimea haettaessa asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi.

Korvattavuuden edellytyksenä on aina hankinnan välttämättömyys. Taloudellisen tuki ylimääräisiin vaatetuskustannuksiin on määrärahasidonnainen tukitoimi.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380