Etusivu / Terveyspalvelut / Mielenterveyspalvelut
Palvelun asiointikanavat

Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalvelujen vastaanotolta voit saada psyykkistä tukea ja apua. Kunta tuottaa mielenterveyspalveluja nuorille ja aikuisille. Avopalvelut koostuvat pääosin käynneistä sairaanhoitajien vastaanotolla ja psykiatrien vastaanotoista.

Asiakkaat voivat varata ajan suoraan psykiatriselle sairaanhoitajalle, erillistä lähetettä ei tarvita. Sairaanhoitajat ja psykologi ohjaavat tarvittaessa psykiatrin vastaanotolle.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaaksi voit tulla ottamalla yhteyttä itse tai lähetteellä. Voit ottaa yhteyttä myös omaisena, jos sinulla on huoli läheisesti psyykkisestä hyvinvoinnista.

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut näkyvät muun muassa niitä tarvitsevan henkilön ohjauksena, neuvontana ja psykososiaalisena tukena. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Kuntien tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä esimerkiksi terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta. Mielenterveyspalveluja tarjoavat myös muun muassa sairaanhoitopiirit, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, kuten depressiohoitajat, ja mielenterveyshoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Psyykkisten sairauksien hoito voidaan järjestää tapauksesta riippuen joko avohoitona tai laitoshoitona.

Mielenterveyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
Palvelun asiointikanavat

Psykologipalvelut

Psykologi hoitaa lähinnä koulupsykologin ja perheneuvolan psykologin tehtäviä. Hän tarjoaa keskusteluapua lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Apua saa myös vanhemmuuteen, kasvatukseen ja perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Lapsen/ nuoren huoltaja voi olla suoraan psykologiin yhteydessä tai toiset lasten kanssa työskentelevät tahot voivat suositella yhteydenottoa. Nuori voi myös omatoimisesti varata keskusteluajan.

Psykologi auttaa ongelmatilanteissa. Ongelmat voivat liittyä elämän kriiseihin, ihmissuhteisiin, perheeseen, työhön, työttömyyteen tai opiskeluun, elämänhallintaan, terveyteen, jaksamiseen tai muihin huolenaiheisiin. Psykologipalveluita tarjotaan lapsille, nuorille ja kaikenikäisille aikuisille. Palveluihin hakeudutaan terveyskeskuksen kautta.

Keskustelu psykologin kanssa auttaa jäsentämään ongelmia ja löytämään voimia elää eteenpäin. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa psykologi ohjaa jatkotutkimuksiin ja lääkärin hoitoon.

Palvelun asiointikanavat

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Päivikki on mielenterveyskuntoutujille päivätoimintaa tarjoava yksikkö. Päivikin yhteydessä on lisäksi 8 tukiasuntoa. Yksikkö tekee yhteistyötä mielenterveystoimiston ja psykiatrin kanssa.

  • Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyskuntoutuja on oikeutettu saamaan tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen. Palveluja tarjotaan ensisijaisesti kuntoutujan omaan kotiin. Sosiaaliohjaaja, asumisneuvoja tai muu tukihenkilö auttaa asunnon hankinnassa, kotiutumisessa ja arkiaskareiden järjestämisessä. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tarkoitus on edistää asukkaan kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Palveluasumista järjestetään mielenterveyskuntoutujalle, joka tarvitsee sekä soveltuvan asunnon että hoitoa ja huolenpitoa. Tehostetussa palveluasumisessa hoitoa ja huolenpitoa on saatavilla ympärivuorokautisesti.

Mielenterveyskuntoutujaa voidaan tukea myös siten, että hän asuu jonkin aikaa laitoksessa. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito laitoksessa on mahdollista, jos se on kuntoutujan terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301