Etusivu / Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatus

Voit saada lapsellesi erityisvarhaiskasvatusta lapsen sairaudesta, vammasta tai muista syistä johtuen. Lapsesi erityisvarhaiskasvatus suunnitellaan yhteistyössä vanhempien, henkilökunnan ja mukana olevan tutkivan tahon kanssa (esim. psykologi tai Lapin keskussairaala) Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee huoltajia ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa.

Lapsellasi voi olla tuen tarvetta esimerkiksi:

  • puheen ja kielen kehityksen alueella
  • sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä
  • käyttäytymisessä
  • motoriikassa
  • tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä
  • hahmottamisessa

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien ja henkilökunnan lisäksi neuvolan, terapeuttien ja muiden tutkivien tahojen kanssa. Tarvittaessa laaditaan varhaiskasvatussuunnitelman tueksi lapsen kuntoutussuunnitelma, jossa asetettuja tavoitteita arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan säännöllisesti.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kun sinulla herää huoli lapsesi kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta, ota yhteys varhaiskasvatuksen erityisopettajaan tai neuvolaan.

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540