Etusivu / Lukio ja II aste
Palvelun asiointikanavat

Lukiokoulutus

Ranuan lukio tarjoaa laadukasta toisen asteen yleissivistävää koulutusta. Opetuksessa hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä siten, että se tukee opiskelijoiden menestymistä ylioppilaskokeissa, jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Ranuan lukiossa opiskelee vuosittain n. 60 opiskelijaa.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lukioon valtakunnallisessa yhteishaussa

Lukioon haetaan yhteishaussa ja valinnassa käytetään valtakunnallista hakumenettelyä. Lukiokoulutukseen pyrkivällä on oikeus hakeutua haluamaansa oppilaitokseen.

Lukiokoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän taikka sellaisen ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden lukiokoulutusta vastaaviin opintoihin. Opiskelijaksi voidaan painavasta syystä ottaa myös henkilö, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo muutoin olevan riittävät edellytykset opinnoissa suoriutumiseen.

Ranuan lukioon voi hakea opiskelemaan myös kesken lukuvuoden.

Opiskelijaksi ottamisesta päättää lukion rehtori.

Lukiokoulutuksessa opiskelijaksi ottamisen perusteena käytetään hakijoiden aiempaa opintomenestystä ja hakutoiveita. Ranuan lukion opiskelijavalinnassa keskiarvoraja on 7,00.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Lukiokoulutus on maksutonta. Ranuan lukio lainaa oppikirjat opiskelijoiden käyttöön, lukuun ottamatta taulukkokirjaa, kielten kielioppikirjoja ja laskimia. Ranuan kunta kustantaa koulumatkan ranualaisille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä. Lukiolla on käytössään kannettavia tietokoneita, joita opiskelijat voivat käyttää koulupäivien aikana opiskeluun sekä ylioppilaskokeiden suorittamiseen. Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa tarjotaan maksuton ateria läsnäoloa edellyttäviltä päiviltä.

Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeistä yleissivistävää koulutusta, joka antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja kouluittain.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin.

Lukiosta valmistuakseen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia. Aikuislukiossa vähimmäismäärä on 44 kurssia. Lukiokoulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Uusien opetussuunnitelmien mukainen lukio-opetus aloitetaan elokuussa 2021.

Lukiolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629
Lukio tiedottaa
Ajankohtaista