Etusivu / Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilashuolto

Ranuan kunnan alakouluilla toimii oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori/johtava opettaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, lääkäri, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Yläkoululla oppilashuoltoryhmän muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi, lääkäri, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma tarkentaa yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämis- ja toimintatavat.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Ota yhteys luokanopettajaan / -valvojaan.

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287