Etusivu / Perusopetus ja koulut

Perusopetus

Ranuan kunnassa toimii kolme perusopetusta antavaa koulua: Kirkonkylän koulu (vuosiluokat 1-5), Kuhan koulu (vuosiluokat 1-6) ja Ranuan yläaste (vuosiluokat 6-9).

Oppivelvolliset lapset ja nuoret saavat perusopetusta yleensä peruskoulussa. Aikuisille perusopetusta järjestävät muun muassa aikuislukio ja kansanopisto.

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat eri aineiden opettajat.

Opetusta ja kasvatusta

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, johon kuuluu sekä opetus- että kasvatustehtävä. Perusopetus antaa oppilaille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja, minkä lisäksi opetuksen tavoitteena on edistää yleissivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Perusopetus luo oppilaille edellytykset itsensä kehittämiseen sekä valmiudet hakeutua jatko-opintoihin toiselle asteelle.

Perusopetuksen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen.

Oppivelvollisuus

Jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla lapsella on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuksen oppimäärä.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty.

Muutetun 1.8.2021 voimaan tulevan perusopetuslain 26 §:n mukaan oppivelvollisuuteen kuuluvan perusopetuksen eli ”lasten perusopetuksen” suorittaminen päättyy siihen, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään lukuvuoden koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta. Tämän ajankohdan jälkeen kunnalla ei ole velvollisuutta perusopetuksen järjestämiseen.

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Lähtökohtaisesti kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun. Oppilaalla on oikeus hakeutua myös muuhun kouluun. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista aiheutuvista kustannuksista (katso Ranuan kunnan koulumatkaopas).

Anomus koulun vaihtamisesta lähetetään koulunjohtajalle siihen kouluun, josta koulupaikkaa haetaan.

Perusopetus on oppilaalle maksutonta. Opetuksen lisäksi oppikirjat, oppimateriaalit ja työvälineet ovat maksuttomia.

Oppilaalla on oikeus saada jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opiskeluhuoltoa, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta tarvitsemansa apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustuspalvelut.

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Wilma toimii koulujen tiedottamiskanavana. Yleisiä koulun tiedotteita voi lukea wilmasta ilman kirjautumista. Mene osoitteeseen https://ranua.inschool.fi ja valitse etusivulta haluamasi koulu.
Peruskoulut Ranualla