Etusivu / Perusopetus ja koulut

Perusopetus

Ranuan kunnassa toimii neljä perusopetusta antavaa koulua: Kirkonkylän koulu (vuosiluokat 1-5), Kuhan koulu (vuosiluokat 1-6) ja Ranuan yläaste (vuosiluokat 6-9).

Oppivelvolliset lapset ja nuoret saavat perusopetusta yleensä peruskoulussa. Aikuisille perusopetusta järjestävät muun muassa aikuislukio ja kansanopisto.

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat eri aineiden opettajat.

Opetusta ja kasvatusta

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, johon kuuluu sekä opetus- että kasvatustehtävä. Perusopetus antaa oppilaille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja, minkä lisäksi opetuksen tavoitteena on edistää yleissivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Perusopetus luo oppilaille edellytykset itsensä kehittämiseen sekä valmiudet hakeutua jatko-opintoihin toiselle asteelle.

Perusopetuksen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen.

Oppivelvollisuus

Jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla lapsella on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuksen oppimäärä.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppilas on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Lähtökohtaisesti kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun. Oppilaalla on oikeus hakeutua myös muuhun kouluun. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista aiheutuvista kustannuksista (katso Ranuan kunnan koulumatkaopas).

Anomus koulun vaihtamisesta lähetetään koulunjohtajalle siihen kouluun, josta koulupaikkaa haetaan.

Perusopetus on oppilaalle maksutonta. Opetuksen lisäksi oppikirjat, oppimateriaalit ja työvälineet ovat maksuttomia.

Oppilaalla on oikeus saada jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opiskeluhuoltoa, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta tarvitsemansa apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustuspalvelut.

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Peruskoulut Ranualla