Rakennusvalvonnan ohjeet


Rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely

HAKEMUSASIAKIRJAT

- Lomakkeet löytyvät Ranuan kunnan tekniseltä osastolta tai ne voi tulostaa kunnan nettisivuilta.  Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan maksut löytyvät sivun alalaidasta.

1. Hakemuslomake täytetään jokaisesta rakennuksesta tai toimenpiteestä  ja allekirjoitetaan.  Mikäli samalle rakennuspaikalle haetaan samalla hakemuksella useampi rakennus, voidaan tiedot antaa yhdellä lomakkeella.  Jokaisesta rakennuksesta on kuitenkin täytettävä omat rh1 lomakkeet.  Hakemuslomakkeella oltava myös pääsuunnittelijan tiedot ja hänen allekirjoituksensa. ( Pääsuunnittelijaa ei tarvita toimenpideilmoituksessa )

2. Rakennuspaikan hallintaoikeuden selvitys: Lainhuutotodistus tai jäljennös kauppa- tai lahjakirjasta, vuokra- tai hallintasopimuksesta. Mikäli rakennuspaikalla on useampi omistaja niin asiakirja, josta näky- vät osakkaat ja valtakirja tai suostumus muilta osakkailta.

3. Tonttikartta tai virallinen karttaote 1:10000, johon rakennuspaikka on merkitty sijainnin selvittämiseksi.

4. Rakennushankeilmoitus eli tilastotiedot väestörekisterikeskukselle. RH 1 lomake ja RH 2 lomake jos rakennetaan useampia huoneistoja, tai huoneistotietoihin tulee muutoksia.  Rh lomakkeet täytettävä huolellisesti ja myös HENKILÖTUNNUKSET on ilmoitettava kokonaisuudessaan.  

RH1 lomake EI ole toimenpideilmoitus, vaan toimenpideilmoitus tehdään rakennuslupalomakkeella.  Rh1 lomake liitetään mukaan rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemukseen.

5. Selvitys naapureiden kuulemisesta, tai pyyntö kuulla viran puolesta maksua vastaan.

6. Hankkeen vaatimustasoon nähden riittävä pätevä suunnittelija. Hakemukseen merkitään pääsuunnittelija, jonka tehtävä on sovittaa yhteen kaikki erityissuunnittelijoiden suunnitelmat. Pääsuunnittelija tarkastaa hakemuksen sisällön ja hakemuksessa tulee olla pääsuunnittelijan suostumus tehtävään.

7. Pääpiirustukset, Pohjat, julkisivut, leikkaus 1:50 tai 1:100 + hormi- piirros 1:20 ja  Asemapiirros 1:200 tai 1:500

8. Energiatodistus ja E- luvun laskenta.  Koskee lämpimiä rakennuksia.

8. Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista: esimerkiksi aiemmin harjoitettu toiminta, jätteet, likaamiset, puhdistukset, maaperän laatu, kantavuus, routivuus, pohjavesi, radon, perustamistapa ja -taso, tulvakorkeus, viemärien padotuskorkeus, pintavesien johtaminen, perustusten kuivatus.

Merkitään leikkaus- ja asemapiirustukseen tai tehdään erillinen selvitys.

8. Jätevesien käsittelysuunnitelmat, Käsittelyjärjestelmän rakentaminen tai vanhan uusiminen on luvanvarainen.

9. Vastaavan- ja erityisalojen työnjohtajan hakemus yhtenä kappaleena.

10. Käsittelyaika rakennustarkastajan osalta keskimäärin neljä työviikkoa, silloin kun lupapaperit ovat kunnossa. Puutteelliset hakemukset viivästyttävät käsittelyä.

12. Tekninen lautakunta ratkaisee suurempien kohteitten luvat, käsittelyaika on pitempi ja on sidoksissa lautakunnan kokouksien aikatauluihin.

13. Aloitusoikeus

Lupaviranomainen voi antaa luvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.  Hakemuslomakkeelle tulee raksittaa ao. kohta hakemuksesta.  Kunnan tilille maksetaan vakuussumma (väh. 10% hankkeen kustannuksista) niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa. Tarkemmat menettelyohjeet rakennustarkastajalta. Vakuus palautetaan kun lupa on saanut lainvoimainen.

14. Poikkeaminen määräyksistä

Jos alueella on rakennuskielto tai hanke on kaavan vastainen tai jos kaavoittamattomalla alueella on suunnittelutarve, edellyttää hanke poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Hakemus jätetään rakennustarkastajalle, joka antaa asiasta lausunnon kunnanhallitukselle, joka tekee asiasta ratkaisun. Vähäinen poikkeaminen (MRL 175 §) ratkaistaan luvan yhteydessä.

15. Lupamaksut peritään lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti sisältäen päätöksessä määrättyjen tarkastusten suorittamisen ja työnjohtajien hyväksymisen.

16. ERIKOISPIIRUSTUKSET/POHJATUTKIMUS

Lupapäätöksessä määrätään erikoispiirustusten (rakennepiirustukset, pohjatutkimus, veden- hankinta ja jätevesien käsittely) esittämisestä rakennustarkastajalle.

17. Katselmukset ja mahdollinen aloituskokous määrätään lupapäätöksessä.

1. Aloituskokouksen pitää rakennustarkastaja ja siinä tulee olla läsnä hankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustaja, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja hankkeen vaativuuden mukaan rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija sekä paloviranomainen. Pieniin kohteisiin, aloituskokousta ei määrätä.

2. Rakennuspaikan merkitseminen tilataan rakennustarkastajalta

3. Muut päätöksessä määrätyt viranomaistarkastuset tilataan rakennustarkastajalta.

4. Vastaava työnjohtaja valvoo rakennustyön suorittamista hyvien rakennustapojen, suunnitelmien ja määräysten mukaiseksi. Hän suorittaa omat tarkastuksena ja merkitsee ne rakennuslupapäätöksen mukana tulevaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan.  Rakennustyön tarkastusasiakirja  luovutetaan rakennustarkastajalle lopputarkastuksen yhteydessä.