Kuntavaalit 2017

Ehdokkaiden asettaminen kuntavaaleissa 2017 
Ranuan kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 17 valtuutettua ja heille lainmukainen määrä varavaltuutettuja toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021. 

Puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkistamista tarkoittavat hakemukset sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista niihin liittyvine asiakirjoineen on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään ti 28.2.2017 ennen klo 16. Näitä asiakirjoja vastaanottaa kunnanvirastolla keskusvaalilautakunnan sihteeri Kirsti Keskikallio ma 27.2. ja ti 28.2.2017 klo 9-16, os. Aapiskuja 6B, 97700 Ranua.

Vaalipäivän äänestys
Kuntavaalit toimitetaan su 9.4.2017 klo 9-20. Äänestyspaikkana on Ranuan kunnankirjasto, Kirkkotie 7.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 29.3.-4.4.2017. Ranuan kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Ranuan kunnankirjasto, Kirkkotie 7, seuraavasti:
ke-to 29.-30.3.2017 klo 11-17
pe 31.3.2017 klo 11-20
la-su 1.-2.4.2017 klo 11-14
ma 3.4.2017 klo 11-17
ti 4.4.2017 klo 11-20

Ennakkoäänestys laitoksissa
Ranuan terveyskeskuksen vuodeosastolla, Marjaniemen vanhainkodilla ja Palvelutalo Rantakodilla toimitettavasta erityisestä ennakkoäänestyksestä (laitosäänestys) vaalitoimikunta tiedottaa erikseen mainittujen laitosten ilmoitustaululla. Näissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen koti-kunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 28.3.2017 ennen klo 16 joko kirjallisesti osoitteella Ranuan kunnan keskusvaalilautakunta, Aapiskuja 6B, 97700 Ranua tai puhelimitse numeroon 040 709 1445/ keskusvaalilautakunnan sihteeri tai 040 867 0200/kunnan puhelinvaihde. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta osoitteesta www.ranua.fi. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Henkilöllisyyttä osoittava asiakirja
Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi passivalokuvaa.

Ehdokaslistojen yhdistelmän nähtävänäpito
Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kunnanvirastolla, kunnallisten kuulutusten ilmoitustaululla viimeistään 29.3.2017 alkaen ja sitä on saatavilla kunnanvirastolta virka-aikana.

Ranualla 15.2.2017
Keskusvaalilautakunta

Kuntavaalien ehdokasasettelulomakkeet löytyvät vaalit.fi sivulta.

Vaalitietoa oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi.

Ranuan kunnan ehdokaslistojen yhdistelmä.pdf

Vaalikelpoisuus ja ehdokasasettelu
Miten ehdokkaaksi?
Kuntavaalien ehdokasasettelulomakkeet

Kotiäänestyslomake (pdf-muodossa)
Kotiäänestyslomake (word-muodossa)

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen julkaiseminen.pdf