Presidentinvaali 2018Presidentin valintatavasta

Suomen Perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Presidentinvaali Ranuan kunnassa

Vaalipäivän äänestys
Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali 11.2.2018 klo 9-20. Äänestyspaikkana on Ranuan kunnankirjasto, Kirkkotie 7, 97700 Ranua.

Ennakkoäänestys
Ranuan kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Ranuan kunnankirjasto, Kirkkotie 7, seuraavasti:
Ensimmäinen vaali
17.-18.01.2018 klo 11-17
19.1.2018 klo 11-20
20.-21.01.2018 klo 11-14
22.01.2018 klo 11-17
23.01.2018 klo 11-20

Mahdollinen toinen vaali
31.01.-01.02.2018 klo 11-17
02.02.2018 klo 11-20
03.-04.02.2018 klo 11-14
05.02.2018 klo 11-17
06.02.2018 klo 11-20.

Ennakkoäänestys laitoksissa
Ranuan terveyskeskuksen vuodeosastolla, Marjaniemen vanhainkodilla ja Palvelutalo Rantakodilla toimitettavasta erityisestä ennakkoäänestyksestä (laitosäänestys) vaalitoimikunta tiedottaa erikseen mainittujen laitosten ilmoitustaululla. Näissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 16.1.2018 ennen klo 16 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 30.1.2018 ennen klo 16 joko kirjallisesti osoitteella Ranuan kunnan keskusvaalilautakunta, Aapiskuja 6B, 97700 Ranua tai puhelimitse numeroon 040 709 1445/keskusvaalilautakunnan sihteeri tai 040 867 0200/kunnan puhelinvaihde. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastolta ja kunnan verkkosivuilta www.ranua.fi. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Keskusvaalilautakunta

Kotiäänestyslomake: Kotiaanestyslomake_word.doc