Ranuan kunnanhallitus on 12.6.2017 § 204 asettanut vanhusneuvoston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021.
Ranuan kunnanhallitus on 30.10.2017 § 307 vahvistanut vanhusneuvoston kokoonpanon kaudelle 2017 - 2021.

Jäsenet 2017 - 2021:

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Leena Hiltula, pj Kalle Koivukangas
Tuula Karjalainen Irja Hakala
Matti Pauna Teuvo Kortsalo
Martta Väärälä Elli Väärälä


Ranuan sotaveteraanit ry:n edustaja: Jaska Ilvesluoto

Viranhaltijajäsenet: Katja Piittisjärvi ja Vesa Sarajärvi.

Lautakuntien edustajat: Hyvinvointilautakunta: Tuomas Vanhala, varajäsen Ilkka Siitonen. Tekninen lautakunta: Petra Kataja, varajäsen Urpo Sarajärvi.

Vanhusneuvoston sihteeri: Marketta Uimaniemi-Honkanen, p. 040 573 0149, etunimi.sukunimi(at)ranua.fi.

Vanhuspalvelulaki (980/2012) velvoittaa kaikkia kuntia varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kunnan eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, valmistelussa ja seurannassa asioihin, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Lisäksi lain 4 §:n mukaan kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Näiden velvoitteiden toteutumisen varmistamiseksi säätää vanhuspalvelulain 11 §, että kunnan on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Kuntalain (410/2015) 5. luvun 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.