Ranuan kunnanhallitus on 12.6.2017 § 203 asettanut vammaisneuvoston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021.
Ranuan kunnanhallitus on 30.10.2017 § 308 vahvistanut vammaisneuvoston kokoonpanon kaudelle 2017 - 2021.

Jäsenet 2017 - 2021:

Ranuan Kehitysvammaisten Tuki ry:n edustajat:
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Unto Karttunen Kalevi Impiö 
Kirsi Vähä-Ruona  Terhi Juutinen 

Ranuan Invalidit ry:n edustajat:
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Eero Österberg Elsa Pernu 
Raimo Kivilahti  Paavo Impiö 

Ranuan Mielenterveysyhdistys Kalakaani ry:n edustajat:
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Jouko Torvinen  Merja Sarajärvi 
Elina Kuruaho  Jonna Simontaival 

Ranuan Näkövammaisten edustajat:
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
 Elli Sääskilahti Oili Pekkala 

Viranhaltijajäsenet: Raija Huovinen ja Tarja Impiö.

Lautakuntien edustajat: Hyvinvointilautakunta: Eija Nurmela, Varajäsen Arto Johansson. Tekninen lautakunta: Marketta Uimaniemi-Honkanen, varajäsen Reijo Sääskilahti.

Kuntalain (410/2015) 5. luvun 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnan hallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnan hallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toiminta edellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimi alojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toi min noista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Lainsäädännössä korostetaan vammaisten henkilöiden esittämien tarpeiden ja näkökohtien huomioon ottamista sekä eri viran omaisten ja vammaisjärjestöjen välisen yhteistoiminnan merkitystä vammaisten henkilöiden aseman ja olosuhteiden kehittämisessä. Vammaisneuvoston toimiala on varsin laaja. Se kattaa kaikki ne kunnan toiminnot, jotka tavalla tai toisella liittyvät vammaisten ihmisten elämiseen ja arkeen.

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.