Kodin ja koulun yhteistyö


Etusivu / Kuntalaiselle / Varhaiskasvatus, koulut ja opetus / Kodin ja koulun yhteistyö

Sivistystoimen tavoitteena on kodin ja koulun yhteistyön lisääminen, kotien kasvatustehtävän tukeminen, oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Yhteistyön tavoitteet Ranualla

• Koulu tiedottaa koulumaailmassa tapahtuvista muutoksista ja kehitystrendeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista oppilaiden koulunkäyntiin.
• Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet, tavoitteet, pelisäännöt ja toimintatavat sovitaan yhdessä, molempien osapuolten näkemyksiä kunnioittaen.
• Koulu toimii yhteistyön käynnistäjänä ja tarjoaa vanhemmille mahdollisuuksia myös vanhempien keskinäisiin tapaamisiin.
• Vanhemmilla on mahdollisuus perehtyä koulun opetussuunnitelmaan ja sen perusteisiin.

Ranuan kunnan perusopetuksessa toteutettavia kodin ja koulun yhteistyömuotoja ovat esim.

• vanhempainillat
• kehittämis- ja arviointikeskustelut
• leirikoulut ja opintoretket
• työpaikkakäynnit
• opettajan ja vanhempien välinen yhteydenpito (neuvottelut, viestit)
• vanhempainvartit
• teema- ja tapahtumapäivät
• juhlat jne…


PERUSOPETUS

Oppivelvollisuus
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 7 vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Vaikesti vammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää 6 vuotta ja kestää 11 vuotta.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Päätöksen asiasta tekee sivistyslautakunta huoltajan hakemuksesta. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Koulupaikan osoitus ja koulun vaihtaminen

Oppivelvollisuusikäiselle oppilaalle kunta osoittaa lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Tämä velvollisuus koskee kunnan omaa aluetta. Koulupiiri-käsitteestä luopumisesta huolimatta kunnassa voi olla oppilaaksiottoalueet. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi koulun lakkauttaminen. Oppilaaksi otamisesta tai sen vaihtamisesta annetaan päätös, josta voidaan valittaa.

Oppivelvollinen voi haketutua myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Perusopetuslain 28 §:n mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä esimerkiksi omassa asuinkunnassa muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, valtion tai yksityisen kouluun tai toisen kunnan kouluun. Tällöin on kyse ns. toissijaisesta koulusta. Jos oppilas pyrkii muuhun kuin lähikouluun omassa kunnassa tai toisen kunnan kouluun, niin näillä ei ole velvollisuutta ottaa pyrkijää oppilaakseen. Ns. toissijaisen koulun oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.


Lisäinfoa: