Muutoksenhaku päätöksiin


Etusivu / Ranua-info / Muutoksenhaku päätöksiin
Julkishallinnon päätöksiin voidaan hakea muutosta

Kunnallishallinnossa voidaan kuntalaissa säädettyjen oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen sijasta tai rinnalla käyttää myös seuraavia oikeusturvakeinoja:

- Hallintovalitusta asioissa, joissa kunnan viranomaisen toimivalta perustuu erityislainsäädäntöön.
- Riita- ja rikosprosessia yksityisoikeudellisissa riita- tai rikosasioissa.
- Hallintoriitamenettelyä, jos kysymyksessä on julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen perustuva riita.
- Työtuomioistuinkäsittelyä tai neuvottelumenettelyä virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa koskevissa asioissa.
- Kilpailunrajoituslain mukaista menettelyä esimerkiksi silloin, kun kunnan epäillään käyttäneen väärin määräävää markkina-asemaansa.
- Hankintalain mukaista menettelyä hankinta-asioissa.

Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tiedoksi kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kuntalain mukainen muutoksenhaku:

Oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.

Kunnallisvalitus

Valtuuston päätökseen sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää perusteet ennen valitusajan päättymistä.


Erityislain mukainen muutoksenhaku:

Hallintovalitus

Lautakunta- ja viranhaltijatasolla tehdään päätöksiä erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. opetustoimessa, sosiaali- ja terveystoimessa sekä ympäristötoimessa.

Hallintovalitus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.

Muutoksenhaku hankinta-asioissa

 Asianosainen voi saattaa kunnan viranomaisen tekemän hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 Hallintokantelu  ei ole muutoksenhakukeino

Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies) tehtyä ilmoitusta siitä, että on tapahtunut virheellinen virkatoimi.