Sidonnaisuudet


Etusivu / Ranua-info / Päätöksenteko / Sidonnaisuudet

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Ilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Ilmoitusvelvollinen henkilö on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksensa tekemisestä ja tietojensa oikeellisuudesta. Hänen on viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista. Rekisterin pitäjänä tarkastuslautakunta on vastuussa siitä, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet = tekninen lautakunta
- lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
- kunnanjohtaja/kunnanhallituksen esittelijä
- lautakuntien esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.