Hankkeet ja kyselyt


Etusivu / Yrittäjälle / Hankkeet ja kyselyt

Ranuan kunta on mukana elinkeino-ohjelmaa edistävissä hankkeissa. Hanketoimintaa ohjaa kuntastrategia. Tällä sivulla löydät tiiviit hankekuvaukset tavoitteista ja toimenpiteistä. Hankkeet on tarkoitettu kaikille yrittäjille, yhteisöille ja kuntalaisille. 

Käynnissä olevat hankkeet

Vähähiilinen Lappi

 Vähähiilinen lappi eli Väppi-hankkeen tavoitteena on vähentää fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdealueen kunnissa. Viestinnän ja verkostoitumisen avulla vaikutetaan myös kuntalaisten ratkaisuihin energian käytössä ja muussa kasvihuonekaasupäästöjä tuottavassa toiminnassa. Päästöjen vähenemän lisäksi saadaan aikaan konkreettista taloudellista säästöä. Hankkeen toimintamalli ja tulokset ovat hyödynnettävissä kaikissa Lapin kunnissa.

Hankekuvaus haettu hankkeen sivuilta.

Lisätietoja:
Antti Sirkka
projektipäällikkö
puh. 050 455 2529
antti.sirkka(at)metsakeskus.fi

Matkailualueen kohdekokemuksen kehittämismalli - MAKKE

Matkailussa kuluttajakäyttäytyminen on muuttumassa ryhmämatkailusta yksilömatkailun suuntaan. Matkailijat hakevat mieleenpainuvia ja autenttisia elämyksiä sekä laadukkaita palveluita. Globaalissa kilpailussa menestyminen edellyttää perifeeriseltä matkailualueelta syvää asiakasymmärrystä sekä yhteistyössä kehitettyjä, erottuvia ja alueen omiin erityispiirteisiin ja kulttuuriperintöön pohjautuvia palveluita. Tällä voidaan terävöittää alueen imagoa ja asiakkaiden kohdekokemusta, joka muodostuu matkailualueen toimintaympäristöstä ja palvelukokonaisuudesta. Kilpailukyky ratkaisee, miten verkostoyhteistyössä tehokkaimmin pystytään yhdistämään alueen vahvuudet ja eri osaamisalueet tasalaatuisten palveluiden tuottamiseksi ja hyödyntämään digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet koko asiakkaan palvelupolun ajan.

Kehittämistavoitteena on parantaa matkailualueiden liiketoimintamahdollisuuksia ja yritysten kannattavuutta sekä matkailun ympärivuotisuutta. Tavoitteena on myös kehittää matkailulle pysyvää, koko aluetta kattavaa, yritysten keskeistä ja välistä sekä liiketoiminnallisesti hyötyä tuottavaa verkostomaista toimintatapaa.

Hankekuvaus haettu RR-tietopalvelusta.

Lisätietoja:
Ranuaan liittyen Salla-Mari Koistinen (salla-mari.koistinen@visitranua.fi) tai Päivi Hanni-Vaara (paivi.hanni-vaara@lapinamk.fi)

Hankkeeseen liittyen:
Mirva Tapaninen, projektipäällikkö
mirva.tapaninen@lapinamk.fi
+35840 527 6270


VOIMAANTUVAT KYLÄT

Ympäristönhoidon suunnittelulla uusia elinkeinoja ja yhteisöllisyyttä. Maaseutuyrittäjyydessä ja kyläyhteisössä on imua. Maaseutubarometri osoittaa, että suomalaiset kokevat maaseudun kylät hyvinä toimintaympäristöinä innovatiiviselle yrittäjyydelle ja paikkoina, joissa on hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia. Luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen vahvistavat kylien elinkeinorakennetta ja vetovoimaa. Tässä hankkeessa hyödynnetään trendejä, esim. kuluttajien kasvavaa kiinnostusta hyvinvointi- ja elämyspalveluihin, maaseutuasumiseen ja -yrittäjyyteen. 
Lapin kylien asukkaita innostetaan visioimaan kyliensä tulevaisuutta ja kehittämään niiden toiminta- ja asuinympäristöjä palvelemaan uusia elinkeinoja, esim. agrometsätaloutta, joka tuottaa raaka-aineita luonnontuotealalle ja paikallisenergian tuotantoon sekä palveluympäristöjä hyvinvointimatkailulle ja Green Care -palveluille. Tällä tavoin halutaan monipuolistaa lappilaisten kylien elinkeinorakennetta. 

Kylien asukkaat ja yrittäjät, luonnonvara-alan tutkijat, yritys-, maisema- ja kulttuuriympäristöasian 
Lisätietoja: Rauno Kuha 
projektipäällikkö, LUKE
rauno.kuha@luke.fi, puh. 040 4814740

 

Osaajia alueelle - monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä -hanke

Toteutusaika 1.3.2019 - 31.3.2021

Hankkeessa ovat mukana päätoteuttajana Lapin koulutuskeskus REDU sekä osatoteuttajina Kolarin kunta ja Ranuan kunta.

Hankkeen päätavoite on vahvistaa kuntien työttömien, työnhakijoiden, alan vaihtajien ja lähellä valmistumista olevien opiskelijoiden työllistymistä luomalla uusia toteutustapoja työllistymiseen uudenlaisen osaamisen hankkimisen kautta ja hyödyntämällä potentiaalisen kohderyhmän osalta esim. te-hallinnon tarjoamia mahdollisuuksia. 

Hankkeen tavoitteet tarkemmin:

  1. Tuntea Kolarin ja Ranuan potentiaalisten työllistäjien työvoima- ja osaamistarpeet sekä työympäristöt
  2. Tukea potentiaalisten työllistäjien ja työttömien kohtaamista sekä kehittää paikallisista ja yksilöllisistä tarpeista räätälöityjä joustavia ja työelämälähtöisiä koulutus- ja työllistymispolkuja, jotka vahvistavat ammatillista moniosaajuutta ja työllistymistä
  3. Tiivistää kasvualojen toimijoiden yhteistyötä henkilöstön yhteiskäytössä moniosaajuuden kautta ja auttaa näin työllistymään ympärivuotisesti

Lisätietoja hankkeesta: Hankkeen etusivu

Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ja hankkeen viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Yhteyshenkilöt:

Ranuan kunta

Riikka Tuomivaara, kehittämispäällikkö, puh.040 662 3700, riikka.tuomivaara@ranua.fi
Veijo Illikainen, työllisyyskoordinaattori, puh. 040 184 9289, veijo.illikainen@ranua.fi

Lapin koulutuskeskus REDU
Anne Yläoja, projektisuunnittelija, puh. 020 798 4925, anne.ylaoja@redu.fi 
Taina Tommer, projektikoordinaattori, puh. 040 184 8207, taina.tommer@redu.fi

ESR.PNG

 

Tulossa olevat hankkeet

Ranuanjärven vesistöalueen kunnostaminen virkistys- ja matkailukäyttöön

Ranuanjärven vesistöalueen kunnostamishankkeen tavoitteena on rikkaan vesiluonnonvarannon saaminen osaksi kuntalaisten ja matkailijoiden virkistys- ja vapaa-ajanpalveluita. Hankkeen aikana kunnostetaan vesistöä ja parannetaan vesitaloutta. Hankkeen avulla vesistöalue saadaan osaksi monimuotoista palvelukulttuuria ja kaunista järvimaisemaa. Hankkeen aikana laaditaan tarvittavat suunnitelmat havaittuihin ongelmakohtiin, kuten Sillansalmen mataloituneen vesistön avaamiseen, maisemanhoitoon sekä kalakantojen uudistamiseen. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. hoitokalastus, niitto ja pienimuotoiset ruoppaukset sekä matkailua- ja virkistystä tukevien palveluiden suunnittelu. 

Hankkeen rahoitus on haettu Lapin ELY-keskukselta. Hankkeessa on mukana laaja joukko vesistöalueen kunnostamisesta kiinnostuneita tahoja: mm. Ranuan vesialueen osakaskunta, Ranuan kunta, matkailutoimijat ja vammaisneuvosto. Lisäksi hankkeeseen osallistetaan järven ympäristössä asuvat henkilöt ja vapaa-ajan asukkaat.

Lisätietoja: Riikka Tuomivaara, kehittämispäällikkö